บอร์ด DE เคาะแผน AI แห่งชาติ ปั้นคนเอไอ 7 ปี 7 แสนคน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณอยุธยา เลขาธิกาiคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้นำเสนอวาระเพื่อพิจารณา “แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564–2570)” โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะแบ่งเป็น ชุดโครงการระยะเร่งด่วน ดำเนินการภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) มีเป้าหมายเพื่อการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพประชาชน

สำหรับโครงการระยะเร่งด่วน ที่จะดำเนินการช่วง 2 ปีนี้ มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมกำลังคนด้าน AI ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้นำร่องใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและอาหาร และการใช้งานและบริการภาครัฐ

โดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างบุคลากรขึ้นมารองรับ ทั้งในส่วนของกำลังคนที่ผลิตได้จากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อให้ AI สามารถช่วยยกระดับมูลค่าของธุรกิจ หรือบริการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ตามแผนงาน 7 ปี ว่า จะสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีศักยภาพตามสาขาความต้องการด้าน AI เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี หรือประมาณ 7 แสนคนใน 7 ปี เกิดการลงทุนด้านAI ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี หรือ 3 หมื่นรายใน 7 ปี เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 700 ราย ใน 7 ปี ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สิน อุปกรณ์และโครงข่ายฯ รวมถึงระบบควบคุมส่วนกลางภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย NT จะต้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในราคาถูกรวมทั้งบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งกระทรวงดีอีเอส โดย NT จะร่วมมือกับท้องถิ่น ในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ดีอีเอส ได้วางโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมไว้แล้วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงมอบนโยบายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าว

ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ ได้กล่าวฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุมวันนี้ว่า “ฝากเรื่องโครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ขอให้ NT และ อปท. ร่วมมือกันดำเนินการ ช่วยกันรับผิดชอบดูแล และฝากในเรื่องของการกำกับดูแลการนำ free wi-fi ไปใช้ทางที่ผิด ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการจับกุมได้ แต่ก็มีกระทำผิดซ้ำ โดยจะได้มีการพิจารณาเสนอปรับปรุงกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดต่อไป”


ขอบคุณที่มา : M Report