บีโอไอ ออกสิทธิประโยชน์ “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” ยกเว้นภาษี 50% นาน 3 ปี

บีโอไอ (BOI) ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 2564 แนะผู้ประกอบการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรครอบคลุมทั้งการผลิตและการบริการ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของเงินที่ใช้ปรับปรุง เป็นเวลา 3 ปี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ แนะผู้ประกอบการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรครอบคลุมทั้งการผลิตและการบริการ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

1. เป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะเคยได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม *แต่ต้องเป็นประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

3. ต้องเสนอแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เช่น  

  • การนำซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรของกิจการ
  • การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) Machine Learning 
  • การนำบิ๊กดาต้า (Big Data) หรือ การนำการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาใช้
  • การนำซอฟต์แวร์ หรือ ระบบสารสนเทศมาใช้ในการเข้าสู่ระบบ National e-Payment

โดยหากผู้ประกอบการได้รับอนุมัติส่งเสริมการใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของเงินที่ใช้ปรับปรุง เป็นเวลา 3 ปี โดยสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565


ขอบคุณที่มาของข่าว : Mreport

ซอฟแวร์สำหรับควบคุมและจำลองการใช้งาน Robot อุตสาหกรรม
Click > https://www.alphazolution.com/robot-simulation-software