Alpha Zolution ร่วมกับ มจพ. ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ทาง Alpha Zolution ได้รับเกียติให้เป็นหนึ่งในทีมงานในการทำงานร่วมกับคณะอาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการตอบรับ
คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ลักษณะงานและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน การปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้มีผู้แทนจากศูนย์วิจัยภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

โดยในงานนี้ทาง Alpha Zolution ได้นำเสนอการใช้งาน Arm Robot ของ Kuka ร่วมกับการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบและควบคุม Robot ในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงประสิทธิภาพมาก สามารถทำงานได้หลากหลายประเภท อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการณ์ลดต้นทุนในการใช้งานซอฟต์แวร์ Control Robot และ การทำ Simulation เนื่องจาก SprutCAM สามารถทำได้จบ ครบในตัว ด้วยราคาที่ประหยัดกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ

ท่านสามารถทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ SprutCAM ได้ที่

https://www.sprutcam.com/download