สยย. ระดมสมองภาครัฐ และเอกชนร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มุ่งสู่ยานยนต์อัตโนมัติ (CAV)

สถาบันยานยนต์ ระดมสมองภาครัฐ และเอกชนร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มุ่งสู่ยานยนต์อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle : CAV) อากาศยาน และระบบรางในอนาคต
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สถาบันยานยนต์ นำโดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันยานยนต์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และแผนยุทธศาสตร์สถาบันยานยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ 5 เรื่องหลักได้ ดังนี้

  1. การรองรับด้านมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ต้องมุ่งไปสู่ยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV) รวมถึงอากาศยาน และระบบรางในอนาคตอีกด้วย
  2. เร่งดำเนินการการเป็น Technical Service ที่เทียบเท่าระดับสากล โดยมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการทดสอบ และการตรวจรับรอง เพื่อสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่สำคัญของ ASEAN
  3. การหาพันธมิตรความร่วมมือสร้างเครือข่าย (Networking) ให้ครอบคลุม กับหน่วยงานที่มีความพร้อมระดับสากล ทั้งในด้านการทดสอบ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือที่ดียิ่งขึ้น
  4. พัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้เกิด Expert โดยการยกระดับทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ ให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Mobility 
  5. สนับสนุนมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมเพื่อยอมรับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของประเทศสมาชิกในอาเซียน (ASEAN MRA) ตามแนวทางสากล เพื่อส่งเสริมให้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ASEAN มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายพิสิฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า สถาบันยานยนต์จะนำข้อเสนอ พร้อมคำแนะนำที่ได้รับในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันยานยนต์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์ ตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตได้อย่างครบถ้วน สมกับการเป็น “สถาบันแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู้ Smart Mobility”

ขอบคุณที่มา
M-Report