วสท.จัดทำคู่มือ “มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม” ฉบับใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ดิจิทัลและโควิดดิสรัพชั่น วงการธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ กระบวนการผลิตสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ทำให้หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัว เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแล้ว มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม นับเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งเป้าในการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีหน้าที่ในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ล่าสุด วสท. โดย คณะกรรมการร่างมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานใหม่เป็นรูปเล่ม เรื่อง “มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม” (Standard of Industrial Inspection) ประกอบด้วยสาระสำคัญ อาทิ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้ง, อาคารโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์, สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและของเสีย, บุคลากรในโรงงาน, อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และการตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน

วัตถุประสงค์ของ มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้ใช้มาตรฐานต้องศึกษาทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การออกแบบมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมฉบับนี้เพื่อรองรับการตรวจสอบโรงงานไม่ว่าจะเป็นการเริ่มประกอบกิจการ หรือกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงานซึ่งต้องมีการตรวจสอบอุบัติเหตุและอุบัติภัยดังกล่าว

ผู้สนใจหนังสือคู่มือมาตรฐาน ติดต่อได้ที่ ร้านหนังสือ วสท.ชั้น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://eit.or.th/product/มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน/