ผู้ประกอบการในนิคมฯ เฮ! กนอ. ยกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการต่ออีก 6 เดือน! เยียวยาผลกระทบโควิด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รอบ 3 ด้วยการขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯ ออกไปอีก 6 เดือน ใน 11 รายการ มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยภาพรวมความช่วยเหลือที่ กนอ.ได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3 ครั้ง รวมมูลค่า 321 ล้านบาท ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมีเสถียรภาพได้อีกครั้ง!
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางส่วน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การระบาดจะยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง กนอ.จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ระยะที่ 3 ด้วยการขยายระยะเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (ครอบคลุมคำขอย้อนหลังที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน) โดยมูลค่าการยกเว้นค่าบริการอนุญาตฯ ในครั้งนี้ ประมาณ 12 ล้านบาท

“เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กนอ.ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกราย มาแล้ว 2 ครั้ง โดยระยะแรกช่วงเดือนพฤษภาคม ได้ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการลดค่าบำรุงรักษาที่ การยกเว้นจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคารเช่าทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ช่วงมิถุนายน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนา นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ด้วยการลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 10 ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท ลดหย่อนค่าเช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 10 สำหรับผู้เช่าที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม และลดหย่อนค่ากำกับการบริการในอัตราร้อยละ 50 สำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยความช่วยเหลือทั้งสองครั้งที่ผ่านมามีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 309 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ กนอ.เล็งเห็นว่าอาจมีผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ออกมาตรการความช่วยเหลือในระยะที่ 3 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทุกรายในนิคมอุตสาหกรรมด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้การประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ โดยสรุปภาพรวมมาตรการความช่วยเหลือทั้ง 3 ครั้งของ กนอ.มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 321 ล้านบาท” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

สำหรับค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

 1. การอนุญาตใช้ที่ดิน/รับโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การขอหยุด/เลิกประกอบกิจการ
 2. การต่ออายุหนังสืออนุญาต
 3. การเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ
 4. การออกหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการ
 5. การโอนสิทธิการใช้ที่ดิน การคืนสิทธิ-รับคืนสิทธิการใช้ที่ดิน
 6. การเพิ่มประเภท ชนิดการประกอบกิจการ
 7. การอนุญาตขยายโรงงาน
 8. การแก้ไขหนังสืออนุญาต
 9. การขยายระยะเวลาการเริ่มก่อสร้างอาคาร
 10. การขยายระยะเวลาการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ
 11. การออกใบแทนหนังสืออนุญาต

“กนอ.คาดหวังว่ามาตรการขยายเวลายกเว้นค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมฯทั้ง 11 รายการ ออกไปอีก 6 เดือนในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยตั้งเป้าทุกการดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดี” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย.